<div style="background-color: #fff; border: 1px solid #888; padding-right: 10px; padding-left: 10px;">منابع و نمونه سئوالات آزمون دانشگاه های ترکیه<br /> <br /> متقاضیان ادامه تحصیل در کشور ترکیه جهت شرکت در آزمون هایی که از طرف سازمان سنجش ترکیه و سایر سازمان های داخلی برگزار می گردد می بایستی از طریق مطالعه و آموزش منابع و نمونه سئوالات، خود را جهت شرکت در آزمون آماده و تقویت نمایند.<br /> <br /> بسته های آموزشی موسسات ایران تومر و یوس دیتا (تبریز یوس) به صورت منابع اصلی آموزشی (Hazırlık kitapları) و همچنین نمونه سئوالات تالیفی (Fasikül) و نمونه سئوالات آزمون مربوط به سال های قبل (Soru bankası) جهت ارسال متقاضیان در سراسر نقاط ایران گردآوری و تنظیم شده است. این سئوالات هم به صورت تحلیلی همراه با جواب های تشریحی و هم به صورت کلیدی و گزینه های تستی طراحی و تنظیم شده است تا متقاضیانی که امکان شرکت در کلاس های آموزشی را ندارند، به سهولت نسبت به آموزش و آشنایی با سرفصل های آزمون و تیپ سئوالات ازآمادگی لازم برخوردار شوند.</div>
<p> </p>
<div>
<h3 style="text-align: center; background-color: blue; color: white; padding-top: 10px; padding-bottom: 20px;">لیست منابع آموزشی مشاور می</h3>
</div>
<div style="background-color: #fff; border: 1px solid #888; padding-right: 10px; padding-left: 10px;">
<div style="text-align: center;"><img style="margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/1397/07/10/tbook.png" alt="منابع آموزشی" /></div>
<ul style="background-color: #ced4fc;" type="square">
<li style="color: red;">تومر Tömer</li>
<li style="color: blue;">آلس ALES</li>
<li style="color: red;">YDS</li>
<li style="color: blue;">یوس YÖS</li>
<li style="color: red;">SAT</li>
<li style="color: blue;">DUS</li>
</ul>
<div style="text-align: center; font-size: 24px;">
<p>برای کسب اطلاعات بیشتر <a href="/educational-packages/educational-books"> کلیک </a> کنید.</p>
</div>
</div>

منابع و نمونه سئوالات آزمون دانشگاه های ترکیه

متقاضیان ادامه تحصیل در کشور ترکیه جهت شرکت در آزمون هایی که از طرف سازمان سنجش ترکیه و سایر سازمان های داخلی برگزار می گردد می بایستی از طریق مطالعه و آموزش منابع و نمونه سئوالات، خود را جهت شرکت در آزمون آماده و تقویت نمایند.

بسته های آموزشی موسسات ایران تومر ویوس دیتا (تبریز یوس) به صورت منابع اصلی آموزشی (Hazırlık kitapları) و همچنین نمونه سئوالات تالیفی (Fasikül) و نمونه سئوالات آزمون مربوط به سال های قبل (Soru bankası) جهت ارسال متقاضیان در سراسر نقاط ایران گردآوری و تنظیم شده است. این سئوالات هم به صورت تحلیلی همراه با جواب های تشریحی و هم به صورت کلیدی و گزینه های تستی طراحی و تنظیم شده است تا متقاضیانی که امکان شرکت در کلاس های آموزشی را ندارند، به سهولت نسبت به آموزش و آشنایی با سرفصل های آزمون و تیپ سئوالات ازآمادگی لازم برخوردار شوند.

 

لیست منابع آموزشی مشاور می

منابع آموزشی
 • تومر Tömer
 • آلس ALES
 • YDS
 • یوس YÖS
 • SAT
 • DUS

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

منابع و نمونه سئوالات آزمون دانشگاه های ترکیه

متقاضیان ادامه تحصیل در کشور ترکیه جهت شرکت در آزمون هایی که از طرف سازمان سنجش ترکیه و سایر سازمان های  داخلی برگزار می گردد می بایستی از طریق مطالعه و آموزش منابع و نمونه سئوالات، خود را جهت شرکت در آزمون آماده و تقویت نمایند.

بسته های آموزشی موسسات ایران تومر و یوس دیتا (تبریز یوس) به صورت منابع اصلی آموزشی (Hazırlık kitapları) و همچنین نمونه سئوالات تالیفی (Fasikül)  و نمونه سئوالات آزمون مربوط به سال های قبل (Soru bankası) جهت ارسال متقاضیان در سراسر نقاط ایران گردآوری و تنظیم شده است. این سئوالات هم به صورت تحلیلی همراه با جواب های تشریحی و هم به صورت کلیدی و گزینه های تستی طراحی و تنظیم شده است تا متقاضیانی که امکان شرکت در کلاس های آموزشی را ندارند، به سهولت نسبت به آموزش و آشنایی با سرفصل های آزمون و تیپ سئوالات ازآمادگی لازم برخوردار شوند.
 

 

لیست منابع آموزشی مشاور می

منابع آموزشی
 • تومر Tömer
 • آلس ALES
 • YDS
 • یوس YÖS
 • SAT
 • DUS

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

منابع و نمونه سئوالات آزمون دانشگاه های ترکیه

متقاضیان ادامه تحصیل در کشور ترکیه جهت شرکت در آزمون هایی که از طرف سازمان سنجش ترکیه و سایر سازمان های  داخلی برگزار می گردد می بایستی از طریق مطالعه و آموزش منابع و نمونه سئوالات، خود را جهت شرکت در آزمون آماده و تقویت نمایند.

بسته های آموزشی موسسات ایران تومر و یوس دیتا (تبریز یوس) به صورت منابع اصلی آموزشی (Hazırlık kitapları) و همچنین نمونه سئوالات تالیفی (Fasikül)  و نمونه سئوالات آزمون مربوط به سال های قبل (Soru bankası) جهت ارسال متقاضیان در سراسر نقاط ایران گردآوری و تنظیم شده است. این سئوالات هم به صورت تحلیلی همراه با جواب های تشریحی و هم به صورت کلیدی و گزینه های تستی طراحی و تنظیم شده است تا متقاضیانی که امکان شرکت در کلاس های آموزشی را ندارند، به سهولت نسبت به آموزش و آشنایی با سرفصل های آزمون و تیپ سئوالات ازآمادگی لازم برخوردار شوند.
 

 

لیست منابع آموزشی مشاور می

منابع آموزشی
 • تومر Tömer
 • آلس ALES
 • YDS
 • یوس YÖS
 • SAT
 • DUS

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

منابع و نمونه سئوالات آزمون دانشگاه های ترکیه (یوس دیتا)

متقاضیان ادامه تحصیل در کشور ترکیه جهت شرکت در آزمون هایی که از طرف سازمان سنجش ترکیه و سایر سازمان های  داخلی برگزار می گردد می بایستی از طریق مطالعه و آموزش منابع و نمونه سئوالات، خود را جهت شرکت در آزمون آماده و تقویت نمایند.

بسته های آموزشی موسسات ایران تومر و یوس دیتا (تبریز یوس) به صورت منابع اصلی آموزشی (Hazırlık kitapları) و همچنین نمونه سئوالات تالیفی (Fasikül)  و نمونه سئوالات آزمون مربوط به سال های قبل (Soru bankası) جهت ارسال متقاضیان در سراسر نقاط ایران گردآوری و تنظیم شده است. این سئوالات هم به صورت تحلیلی همراه با جواب های تشریحی و هم به صورت کلیدی و گزینه های تستی طراحی و تنظیم شده است تا متقاضیانی که امکان شرکت در کلاس های آموزشی را ندارند، به سهولت نسبت به آموزش و آشنایی با سرفصل های آزمون و تیپ سئوالات ازآمادگی لازم برخوردار شوند.
 

 

لیست منابع آموزشی مشاور می

منابع آموزشی
 • تومر Tömer
 • آلس ALES
 • YDS
 • یوس YÖS
 • SAT
 • DUS

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

فروش منابع آزمون دانشگاههای ترکیه

شبکه های اجتماعی