برنامه ریزی آموزشی محصلین

YDS -  Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavıdır
 
اهمیت برنامه ریزی آموزشی برای دانش آموزان در راستای درک بهتر مطالب درسی و کمک به مطالعه آسان از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
تمامی محصلین از ابتدای تحصیل می بایستی با طرح برنامه آموزشی و درسی آشنا شوند تا در جهت نیل به اهداف تحصیلی خود هدایت شوند.
خانواده ها از طریق طرح موضوع در حضور مشاورین و پشتیبانان تحصیلی نسبت به ارزیابی تحصیلی فرزندشان اقدام کرده و همچنین اخذ پکیج برنامه ریزی آموزشی را طی جلسات مشاوره از کارشناسان دریافت می کنند.
راهکارهای مطرح شده در قالب برنامه های آموزشی موجب پیشرفت هرچه بیشتر دانش آموزان و جلوگیری از افت تحصیلی آنان می شود و راه برای ادامه تحصیل در مقاطع عالیه با انتخاب آگاهانه باز می شود.
Edit Page

فروش منابع آزمون دانشگاههای ترکیه

شبکه های اجتماعی